Đảng bộ

THÔNG BÁO NHANH HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI
Người đăng: qtiadmin . Ngày đăng: 07/07/2014 . Lượt xem: 14409 lượt.
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 08-5 đến ngày 14-5- 2014, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ 9 để thảo luận, cho ý kiến về: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; định hướng chỉ đạo
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Người đăng: Trương Út Ba . Ngày đăng: 27/06/2014 . Lượt xem: 23554 lượt.
Thực hiện chương trình chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, ngày 3/4/2011, Ban công tác Mặt trận khối 2a tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp. Lần này, cử tri khối 2A được tham gia góp ý cho 5 đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện và 6 đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp thị.
Đảng bộ huyện Phước Sơn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam.
Người đăng: qtiadmin . Ngày đăng: 27/06/2014 . Lượt xem: 935 lượt.
Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phước Sơn đã tập trung tăng cường vai trò của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong tình hình mới. Sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết, kinh tế - xã hội trên đị
Đảng ủy quân sự huyện Phước Sơn quán triệt, thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW
Người đăng: Lê Văn Thực - PBTG HU Phước Sơn . Ngày đăng: 09/06/2014 . Lượt xem: 962 lượt.
Trong 3 năm qua Đảng ủy quân sự huyện Phước Sơn quán triệt, thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW trong điều kiện đội ngũ cán bộ đảng viên luôn biến động và phân tán. Trình độ nhận thức không đồng đều; mặt trái cơ chế thị trường và các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.
Đảng bộ Phước Sơn làm tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 18/04/2014 . Lượt xem: 1072 lượt.
Trong những năm qua, Đảng bộ và các cơ quan chức năng huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã quan tâm và làm tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV), tập trung kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện và duy trì nghiêm các chế độ trực, tuần tra giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, DQTV còn là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội
Các tin khác:
• Đảng bộ huyện Phước Sơn với công tác hướng mạnh về cơ sở (Ngày đăng: 18/04/2014 )

Bản quyền UBND Xã Phước Thành.
Trụ sở: Thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3606133 - 01272.278.696 - 01299.559.884.
Đơn vị quản lý website:UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập